Статут

С Т А Т У Т

ШКІЛЬНОГО КЛУБУ ПІДПРИЄМНИЦВА ВЕЛИКООЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 1

I.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Шкільний клуб підприємництва  ( далі  ШКП )  є добровільним учнівським об’єднанням   при Великоолександрівській загальноосвітній школі І-ІІІ степенів № 1.  ШКП є самостійним формуванням , яке об’єднує учнів школи, здатних до підприємництва, зацікавлених у підвищенні свого інтелектуального та культурного рівня, які бажають поглибити як загальні, так і спеціальні знання і зробити свідомий вибір майбутньої професії.

1.2. Повна назва: ШКІЛЬНИЙ КЛУБ ПІДПРИЄМНИЦТВА «Forbes VO». 

1.3. Адреса клубу: Херсонська область, смт Велика Олександрівка, вул.Леніна 75, тел. (05532) 2-10-04, 
адреса блогу ШКП: http://voleksandzosh1.blogspot.com/

ІІ. МЕТА, ЗАВДАННЯ І ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ КЛУБУ

2.1.  Мета
  Метою створення і діяльності клубу є розвиток в учнів та вчителів культури підприємництва та необхідних компетентностей для досягнення успіху в бізнесі або професійній кар’єрі.
2.2. Основні завдання клубу
  Об'єднання учнів та учителів школи для сприяння реалізації елементів підприємницької освіти в школі.
  Активна  участь в інтернет-платформі проекту.
   Профорієнтаційна робота.
   Формування навичок конкурентоспроможності та лідерства.
   Розвиток впевненості в собі та досягнення мети.
  Запрошення до співпраці відомих осіб, підприємців, представників банківської справи з метою обміну досвідом у запровадженні в шкільній практиці заходів, пов’язаних із розвитком професійної активності та підприємливості.
  Співпраця з іншими організаціями, шкільними товариствами, представниками ЗМІ, державними та недержавними установами.
  Сприяння змістовному дозвіллю учнівської молоді.
  Пропагування проекту, підняття його престижу.
2.3.   Основні принципи діяльності
 Рівноправність, повага до особистої думки та гідності кожного члена клубу;
 колегіальність у прийнятті рішень.
 Відповідальністm кожного члена ШКП за виконання своїх обов'язків та доручень,   ШКП може застосовувати заходи заохочення своїх членів.
  Розповсюдження прогресивних форм і методів ефективної підприємницької освіти в школі.
  Сприяння вдосконаленню навчально-виховного процесу у ШКП відповідно до технічного прогресу сучасного та передового досвіду в системі освіти.
  Розповсюдження нового науково-педагогічного досвіду клубу у власному загальноосвітньому закладі та поза його межами.

ІІІ. ЧЛЕНИ КЛУБУ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЗКИ

3.1. Членами Клубу є учні старшої ланки Великоолександрівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, які активно працюють в одному з напрямків діяльності, практичними діями сприяють розвитку клубу.
3.2. Членство в клубі не забороняє участі в інших гуртках та творчих проектах школи.
3.3. Члени Клубу мають такі права:
  брати участь у всіх видах його діяльності та складати пропозиції стосовно діяльності клубу;
 презентувати результати своєї діяльності;
  одержувати інформацію про діяльність Клубу;
  вільно входити або виходити з клубу підприємництва у встановленому порядку;
3.4. Члени Клубу зобов’язані:
  знати і виконувати вимоги Статуту;
  активно сприяти реалізації статутної мети та завдань Клубу;
3.5. Припинення членства в Клубі відбувається:
  за власним бажанням;
  виключення за дії, несумісні з статутом ШКП;
  тривалої неучасті у роботі (більше одного місяця) без поважних причин.

ІV. КЕРІВНІ ОРГАНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОБУДОВА

4.1.  Керівники клубу: Салтан Людмина Олександрівна, Масинець Анжеліка Олександрівна.
4.2.  ШКП самостійно визначає свою організаційну структуру, керуючись цим Статутом.
4.3.  Вищим керівним органом ШКП є Загальні збори членів клубу. Загальні збори затверджують структуру, напрямки діяльності, статут, логотип.
4.4.  Рішення приймаються більшістю голосів присутніх членів Загальних зборів. Процедура голосування визначається Загальними зборами ШКП.
4.5.  Загальні збори можуть прийняти рішення з усіх питань діяльності ШКП.
4.6.  Робота Клубу здійснюється щотижня.

V. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

Діяльність може бути припинена у зв’язку з реорганізацією або ліквідацією.

Клуб може бути реорганізований або ліквідований на підставі рішення Загальних зборів.

1 коментар:

 1. Вам нужен быстрый кредит? Мы можем помочь вам с кредита вам нужно.
  Мы предлагаем персональные кредиты и кредиты на развитие бизнеса.
  Личные кредиты (от $1000 - $50 000)
  Бизнес-кредиты (от $5000 - $10 000 000)
  Годовая процентная ставка составляет 3%.

  Ниже приведена форма заявки на кредит. Заполните его правильно и отправить его нам.
  Ваши Полные имена .....
  Ваш Текущий домашний адрес .....
  Твоя страна.....
  Ваш город .....
  Номер твоего мобильного.....
  Ваш возраст.....
  Мужчина или женщина.....
  Ваше семейное положение .....
  Твоя профессия.....
  Ваш ежемесячный доход .....
  Сумма кредита Обязательный, как .....
  Цель займа .....
  Срок кредита / Продолжительность .....

  Как только мы получим эти детали от вас, мы начнем процесс вашего кредита сразу.

  E-MAIL: preeminent.loans@gmail.com

  спасибо

  ВідповістиВидалити